หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
วิสัยทัศน์ อบต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สภาพทั่วไป
จำนวนประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
แผนดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน
รางวัลที่ได้รับ
ข้อบัญญัติประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชนประจำปี
 
คลิกส่งเมล:sawat@nasaeng.org  
         

สิบเอกสวัสดิ์ อุประนัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

         
                คลิกส่งเมล:wareewan@nasaeng.org                  
 

 

นางสาวสุพิชญ์ชญา อ่อนสัมฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 
                  คลิกส่งเมล:panutda@nasaeng.org           คลิกส่งเมล:warapron@nasaeng.org    
นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่านภพ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวกุลฉัตร ภัสสรโภคิน
นิติกร
 
นางสาววราภรณ์ ผดุงพิทักษ์ชน
บุคลากร
คลิกส่งเมล:webmaster@nasaeng.org    


-ว่าง-
       

 

-ว่าง-

 

นางสาววรนิษฐา ธวัชพลังกูล
นักพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

นักวิชาการศึกษา
       
นายสมจิตร วัฒโล
พนักงานขับรถ
นายจำนงค์ ปงหาญ
พนักงานขับรถ
 
นายสมบูรณ์ ตานะ
นักการภารโรง
นางสาววัชรี แสงสอน
พนักงานจ้างเหมา
นายประดิษฐ์ พิริยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายอดิศร พิริยะ
คนงานประจำรถขยะ
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master