หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
คลิกส่งเมล:sawat@nasaeng.org  
         

สิบเอกสวัสดิ์ อุประนัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

         
                คลิกส่งเมล:wareewan@nasaeng.org                  
 

 

นางสาวสุพิชญ์ชญา อ่อนสัมฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 
                  คลิกส่งเมล:panutda@nasaeng.org           คลิกส่งเมล:warapron@nasaeng.org    
นางสาวกิตติวรรณ แดงสีพลอย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
นางสาวกุลฉัตร ภัสสรโภคิน
นิติกร ชำนาญการ
 
นางสาววราภรณ์ ผดุงพิทักษ์ชน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
   
       

 

-ว่าง-

 

นางสาววรนิษฐา ธวัชพลังกูล
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายพิชญะ รัศมีเวียงชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 
     
นางสาวชุลีพร ปูลิง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายจำนงค์ ปงหาญ
พนักงานขับรถ
 
นายสมบูรณ์ ตานะ
นักการภารโรง
นายอดิศร พิริยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายประดิษฐ์ พิริยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมจิตร วัฒโล
พนักงานขับรถ
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master