หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
                     
คลิกส่งเมล:sawat@nasaeng.org
         

สิบเอกสวัสดิ์ อุประนัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

         
           
คลิกส่งเมล:wareewan@nasaeng.org
           
 

 

นางสาวสุพิชญ์ชญา อ่อนสัมฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 
         

 

-ว่าง-

 

      คลิกส่งเมล:warapron@nasaeng.org    
นางสาวกิตติวรรณ แดงสีพลอย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
-
นิติกร ชำนาญการ
 
นางสาววราภรณ์ ผดุงพิทักษ์ชน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
     
นางสาววรนิษฐา ธวัชพลังกูล
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายพิชญะ รัศมีเวียงชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
 
นางสาวอารีย์ เตวะนา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 
     
นางสาวชุลีพร ปูลิง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายจำนงค์ ปงหาญ
พนักงานขับรถ
 
นายสมบูรณ์ ตานะ
นักการภารโรง
นายอดิศร พิริยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายประดิษฐ์ พิริยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมจิตร วัฒโล
พนักงานขับรถ
นางสาวพัชรินทร์ มหานิล
พนักงานจ้างเหมา
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master